Trang chủ : Tư liệu
Tiểu luận võ học của các môn sinh Cao Đẳng

             Theo “Qui chế thi lên Cấp và Đẳng” của Phân đường Nghĩa Karate, các môn sinh muốn thi lên Huyền đai Đệ Ngũ đẳng, ngoài tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, nội ngoại công phu, còn: “Phải đảm bảo thời gian tập luyện theo chương trình qui định. Phải đang là Huấn Luyện viên của một Võ đường, Trưởng Phân đường chi nhánh, hoặc Trưởng Phân đường tỉnh, thành, ngành. Phải có thời gian ăn ở, tập luyện nâng cao tại Phân đường Nghĩa Dũng Karate - 8 Trương Định - Huế ít nhất 30 ngày (có thể chia thành nhiều đợt). Phải có công trình nghiên cứu võ học được đúc kết qua một Luận văn Võ học”.

      Tại nội dung này, Nghĩa Dũng Karate sẽ lần lượt công bố LUẬN VĂN của các môn sinh cao đẳng.


Nghĩa Dũng Karate            

 Các luận văn

 

  Trước    In trang