Trang chủ : Kỹ thuật
Đấm (Tsuki)

            Cũng như đòn đỡ, đòn đấm - đặc biệt đòn Téken Tsuki, ẩn chứa nhiều bí mật. Có giai thoại, ngày nọ một tháng trước khi qua đời ở tuổi 88, Tổ sư Funakoshi Gichin cho  gọi đám đệ tử thân thiết đến bên mình và nói: “Đến nay thầy mới hiểu hết tinh hoa của đòn Téken Tsuki”.

      Những ai thành tâm với Karate, không thể lơ là việc chuyên luyện đòn Téken Tsuki.


          - Téken Tsuki: Đấm thẳng.
          - Oi Tsuki: Đấm thuận.
          - Gyaku Tsuki: Đấm nghịch.
          - Lenzoku Tsuki: Đấm liên hoàn.
          - Morotéken Tsuki: Đấm song thủ.
          - Agé Tsuki: Đấm móc.
          - Mawashi Tsuki: Đấm vòng.
          - Kagi Tsuki: Đấm vuông.
          - Taté Tsuki: Đấm dọc.
          - Hiraken Tsuki: Đấm khuỷu bốn ngón.
          - Yonhon Nukité: Xỉa bốn ngón.
          - Nihon Nukité: Xỉa hai ngón.
          - Ippon Nukité: Xỉa ngón trỏ.
Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang