Trang chủ : Kỹ thuật
Quy chế

      
QUI CHẾ THI LÊN CẤP VÀ ĐẲNG


I- Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH:
      1/ Đai đẳng, vừa phản ảnh công phu luyện tập, vừa xác định vị trí của Môn sinh trong Võ đường. Các kỳ thi, dù là kyu, cấp, hay đẳng đều phải được tiến hành nghiêm túc, công bằng, phản ảnh đúng thực chất. Cụ thể:
                 - Kiểm tra quá trình rèn luyện của môn sinh về mặt thể chất và đạo đức, kỹ thuật và tinh thần.
                 - Kiểm tra phương pháp huấn luyện và năng lực của Huấn Luyện viên.
      2/ Cần thống nhất và áp dụng triệt để Qui chế thi lên cấp và đẳng, nhằm chấm dứt tình trạng phong đai đẳng tuỳ tiện, thi cử chiếu lệ, không sát chương trình và đối tượng, cách thức tổ chức tuỳ tiện làm nhọc sức và tốn kém cho người tập.

II- ĐIỀU KIỆN:
       Để được tham gia vào các kỳ thi, môn sinh phải hội đủ các điều kiện sau:
              - Chuyên cần: Phải đảm bảo thời gian tập luyện theo chương trình qui định.
              - Đạo đức: Phải là con ngoan, trò giỏi. Không vi phạm Nội qui Võ đường, các qui tắc về trật tự xã hội, và luật pháp quốc gia.
              - Tư thế, tác phong: Phải mặc võ phục, tóc cắt ngắn, không mang nữ trang (đồng hồ, dây chuyền, vòng, nhẫn, kẹp tóc),...
              - Phải có đầy đủ hồ sơ xin dự thi.
              - Võ sinh thi lên Huyền đai, phải có tuổi đời trên 16. Nếu dưới 16, phải có thời gian tập luyện liên tục trên 5 năm.

III- TÍNH CHẤT:
     Các kỳ thi bao gồm thi lên kyu, cấp, và đẳng.
     1/ Thi lên kyu:
                Chương trình gồm 10 kyu - theo thứ tự từ kyu 10 đến kyu 1, tương ứng với tháng thứ nhất đến tháng thứ 30.
                Cuối mỗi kyu, môn sinh phải qua đợt kiểm tra. Chỉ được mang kyu mới nếu môn sinh vượt qua kỳ kiểm tra.
     2/ Thi vượt cấp:
     Chương trình 30 tháng tập luyện chia thành 3 cấp: trắng, xanh, và nâu.
              - Thi lên đai xanh: Dành cho môn sinh sau 6 tháng tập luyện với thắt đai màu trắng.
              - Thi lên đai nâu: Dành cho môn sinh sau 12 tháng tập luyện với thắt đai màu xanh.
              - Thi lên đai đen: Dành cho môn sinh sau 12 tháng tập luyện với thắt đai màu nâu.
     3/ Thi lên đẳng:
     Ngoài yêu cầu về thời gian theo chương trình qui định, môn sinh còn phải đảm bảo phẩm chất đạo đức, đang tham gia tập luyện và huấn luyện, có công phát triển Phân đường và đóng góp cho cộng đồng, có công trình nghiên cứu võ học...

IV- HỒ SƠ THI:
A/ VỚI MÔN SINH:
     1/ Thi lên kyu:
             - Chỉ cần bảng danh sách các môn sinh dự thi, có xác nhận của HLV.
     2/ Thi lên đai xanh và nâu:
             - Đơn xin dự thi (có xác nhận của Huấn Luyện viên).
             - 02 tấm ảnh 4x6.
             - Bản sao chứng chỉ đai xanh (nếu thi lên đai nâu).
             - Giấy xác nhận đã đóng học phí và lệ phí thi (của Thủ quĩ).
     3/ Thi lên Huyền đai và đẳng:
             - Đơn xin dự thi (có xác nhận của Huấn Luyện viên).
             - Chứng chỉ sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp).
             - 02 tấm ảnh 4x6.
             - Bản sao chứng chỉ đai nâu.
             - Giấy xác nhận đã đóng học phí và lệ phí thi (của Thủ quĩ).
B/ VỚI BAN TỔ CHỨC:
             - Đơn đăng ký tổ chức kỳ thi của Trưởng Phân đường tỉnh, thành, ngành.
             - Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo của Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng Karate.
             - Kế hoạch tổ chức kỳ thi của Trưởng Phân đường tỉnh, thành, ngành.
             - Danh sách võ sinh dự thi, kèm theo hồ sơ xin dự thi, do Trưởng Phân đường tỉnh, thành, ngành ký duyệt.
             - Bảng tổng kết điểm thi do Hội đồng giám khảo lập.
             - Quyết định công nhận kết quả kỳ thi của Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng Karate.


IV- NỘI DUNG THI:
      1/ Thi lên kyu:
             a/ Kyu 10 và 9: Chỉ kiểm tra kỹ thuật căn bản, tấn pháp, và hít đất.
             b/ Kyu 8 và 7: Kỹ thuật căn bản, Quyền, Téwaza, đấu luyện (Gohon Kumite và Sanbon Kumite).
             c/ Từ kyu 5 đến kyu 1: Quyền, Téwaza, Ippon Kumite, Jiyu Ippon Kumite, Jiyu Kumite.
      2/ Thi lên đai xanh:
             - Quyền: Heian 1, Heian 2, Heian 3.
             - Téwaza: Téwaza 1, 2, 3.
             - Ippon Kumite và Jiyu Ippon Kumite.
      3/ Thi lên đai nâu:
             - Quyền: Heian 1, 2, 3, 4, 5; Tekki 1, Bassai Dai, Yen 1.
             - Téwaza: Téwaza 1, 2, 3, 4.
             - Kumite: Jiyu Ippon Kumite (4 thế), Jiyu Kumite (1 trận).
             - Công phá: Shuto (4 viên gạch), Téken (3 viên gạch).
      4/ Thi lên đai đen:
             - Quyền: Heian 1, 2, 3, 4, 5, Tekki 1, Bassai Dai, Kanku Dai, Yen 1, Maki 1 + Phân thế.
             - Téwaza: Téwaza 1, 2, 3, 4.
             - Kumite: Jiyu Kumite (1 đến 2 trận).
             - Công phá: Shuto (5 viên), Téken (4 viên).
       5/ Thi lên Huyền đai Nhị đẳng:
             - Quyền: Heian 1, 2, 3, 4, 5; Tekki 1, Bassai Dai, Kanku Dai, Empi, Jion, Jitte, Yen 1, Yen 2, Maki 1, Maki 2 + Phân thế.
             - Téwaza: Téwaza 1, 2, 3, 4, 5.
             - Kumite: Jiyu Kumite (2 đến 3 trận).
             - Công phá: Shuto (6 viên), Téken (5 viên).
       6/ Thi lên Huyền đai Tam đẳng:
             - Quyền: Tekki 1, Tekki 2, Bassai Dai, Kanku Dai, Empi, Jion, Jitte, Hangetsu, Bassai Sho, Kanku Sho,  Yen 1, 2, 3, 4, Maki 1, 2, 3 + Phân thế.
             - Kumite: Jiyu Kumite (2 đến 3 trận).
             - Công phá: Shuto (7 viên), Téken (6 viên).
             - Binh khí: Nonchaku.
       7/ Thi lên Tứ đẳng:
             - Quyền: Tekki 1, Tekki 2, Tekki 3, Bassai Dai, Kanku Dai, Bassai Sho, Kanku Sho, Empi, Jion, Jitte, Hangetsu, Gangaku, Unsu, Sochin, Chinte, Jiin, Nijushiho, Gojushiho Sho, Gojushiho Dai, Meikyo, Wanken, Yen 1, 2, 3, 4, 5, Maki 1, 2, 3 + Phân thế.
            - Kumite: Jiyu Kumite (2 đến 3 trận) + Phân thế chiêu thức.
            - Binh khí: Nonchaku, Bo.
       8/ Thi lên Ngũ đẳng:
       Ngoài việc thể hiện thông suốt chương trình từ I đẳng đến IV đẳng, môn sinh phải hoàn thành một tiểu luận về võ học.

V- TỔ CHỨC THI:
       1/ Thi lên kyu:
            - Tổ chức tại Võ đường (CLB).
            - Giám khảo không được là Huấn Luyện viên trực tiếp huấn luyện, trừ trường hợp đặc biệt.
       2/ Thi lên đai xanh:
            - Có thể từng đơn vị (CLB) hoặc tập trung nhiều đơn vị (CLB). Có thể tại Võ đường hoặc ở một địa điểm chung của Phân đường địa phương.
            - Hội đồng giám khảo phải được Trưởng Phân đường tỉnh, thành, ngành ra quyết định thành lập. Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện không được là thành viên của Hội đồng giám khảo.
            - Kết quả kỳ thi phải được Trưởng Phân đường tỉnh, thành, nghành phê duyệt trước khi chính thức thông báo.
            - Môn sinh trúng tuyển kỳ thi lên đai xanh được cấp chứng chỉ xác nhận trình độ đai xanh, do Trưởng Phân đường tỉnh, thành, hoặc ngành ký.
       3/Thi lên đai nâu:
            - Có thể từng đơn vị (CLB) hoặc tập trung nhiều đơn vị (CLB). Có thể tại Võ đường hoặc ở một địa điểm chung của Phân đường địa phương.
            - Hội đồng giám khảo phải được Trưởng Phân đường tỉnh, thành, ngành ra quyết định thành lập. Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện không được là thành viên của Hội đồng giám khảo.
            - Kết quả kỳ thi phải được Trưởng Phân đường tỉnh, thành, nghành phê duyệt trước khi chính thức thông báo.
            - Môn sinh trúng tuyển kỳ thi lên đai nâu được cấp chứng chỉ xác nhận trình độ đai nâu, do Trưởng Phân đường tỉnh, thành, hoặc ngành ký.
       4/ Thi lên Huyền đai Nhất đẳng và Nhị đẳng.
            - Thành phần: Hoặc từng đơn vị (CLB), hoặc tập trung nhiều đơn vị (CLB), hoặc tập trung nhiều Phân đường tỉnh, thành, ngành.
            - Địa điểm: Hoặc tại Võ đường chính của Phân đường tỉnh, thành, ngành; hoặc tại Phân đường Nghĩa Dũng Karate (8 Trương Định - TP Huế). Nhưng tốt nhất nên được tập trung tổ chức thi tại Phân đường Nghĩa Dũng Karate.
           - Sau khi nhận đơn xin tổ chức kỳ thi lên Huyền đai Nhất đẳng và Nhị đẳng, Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng Karate ra quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo. Hội đồng Giám khảo chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi. Huấn Luyện viên trực tiếp huấn luyện không được là thành viên của Hội đồng Giám khảo.
           - Kết quả kỳ thi phải được Võ sư Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng Karate  phê duyệt trước khi chính thức thông báo.
           - Môn sinh trúng tuyển kỳ thi lên Huyền đai Nhất đẳng và Nhị đẳng được cấp Chứng thư Huyền đai, do Võ sư Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng ký.
       5/ Thi lên Huyền đai Tam đẳng và Tứ đẳng:
           - Điều kiện dự thi: Phải đảm bảo thời gian tập luyện theo chương trình qui định. Phải đang là Huấn Luyện viên của một lớp tập, một Võ đường, Trưởng Phân đường chi nhánh, hoặc Trưởng Phân đường tỉnh, thành, ngành. Phải có thời gian ăn, ở, tập luyện nâng cao tại Phân đường Nghĩa Dũng Karate (8 Trương Định - Huế) ít nhất 10 ngày cho III đẳng, và 15 ngày cho IV đẳng. (Có thể chia thành nhiều đợt).
          - Địa điểm thi: Phân đường Nghĩa Dũng Karate trung tâm.
          - Hội đồng Giám khảo: Gồm các cao đồ trong Ban Chấp hành, do Võ sư Nguyễn Văn Dũng làm chánh chủ khảo.
          - Môn sinh trúng tuyển kỳ thi lên Huyền đai Tam đẳng và Tứ đẳng được cấp Chứng thư Huyền đai Tam đẳng và Tứ đẳng, do Võ sư Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng ký.
      6/ Thi lên Huyền đai Ngũ đẳng:
          - Điều kiện dự thi: Phải đảm bảo thời gian tập luyện theo chương trình qui định. Phải đang là Huấn Luyện viên của một Võ đường, Trưởng Phân đường chi nhánh, hoặc Trưởng Phân đường tỉnh, thành, ngành. Phải có thời gian ăn, ở, tập luyện nâng cao tại Phân đường Nghĩa Dũng Karate (8 Trương Định - Huế) ít nhất 30 ngày. (Có thể chia thành nhiều đợt). Phải có công trình nghiên cứu võ học được đúc kết qua một Luận văn võ học.
          - Địa điểm thi: Phân đường Nghĩa Dũng Karate trung tâm.
          - Hội đồng Giám khảo: Gồm các cao đồ trong Ban Cố vấn và Ban Chấp hành, do Võ sư Nguyễn Văn Dũng làm chánh chủ khảo.
          - Môn sinh trúng tuyển kỳ thi lên Huyền đai Ngũ đẳng được cấp Chứng thư Huyền đai Ngũ đẳng, do Chưởng môn Hệ phái Suzucho Karate Do ký.

VI- LỆ PHÍ THI:
     1/ Thi lên kyu: Môn sinh không phải đóng lệ phí thi.
     2/ Thi lên đai xanh: Môn sinh phải đóng 30.000VNĐ/1người cho lệ phí tổ chức thi, và 30.000VNĐ cho lệ phí cấp chứng chỉ đai Xanh (nếu đậu).
     3/ Thi lên đai nâu: 40.000VNĐ/1người cho lệ phí tổ chức thi, và 50.000VNĐ cho lệ phí cấp chứng chỉ đai Nâu (nếu đậu).
     4/ Thi lên Huyền đai Nhất đẳng và Nhị đẳng: 50.000VNĐ/1người cho lệ phí tổ chức thi, và 100.000VNĐ cho lệ phí cấp bằng Huyền đai Nhất đẳng. 70.000VNĐ/1người cho lệ phí tổ chức thi, và 150.000VNĐ cho lệ phí cấp bằng Huyền đai Nhị đẳng.                                                                             

     5/ Thi lên Huyền đai Tam đẳng và Tứ đẳng:  100.000VNĐ/1ngườicho lệ phí tổ chức thi, và 200.000VNĐ cho lệ phí cấp bằng Huyền đai Tam đẳng. 150.000VNĐ/1ngườicho lệ phí tổ chức thi, và 300.000VNĐ cho lệ phí cấp bằng Huyền đai Tứ đẳng.                                                                                                                  

     6/ Thi lên Huyền đai Ngũ đẳng: 200.000VNĐ/1người cho chi phí tổ chức thi, và 20 USD cho lệ phí cấp “Chứng thư”.
Số tiền lệ phí “Chứng thư Ngũ đẳng”, được gửi vào tài khoản của Hệ phái Suzucho Karate-Do (Nhật) do Sư mẫu Leiko Suzuki quản lý.
     7/ Trường hợp ngoại lệ:
           - Các Phân đường tỉnh, thành, ngành, tổ chức thi lên Huyền đai và đẳng tại địa phương mình, nếu muốn mời Võ sư Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng về làm chánh chủ khảo, thì có thể kêu gọi các Môn sinh dự thi đóng góp cho chi phí tàu, xe, ăn, ở, nhưng mức độ đóng góp phải được Ban Chấp Hành Phân đường tỉnh, thành, ngành thống nhất và phải được thông qua Võ sư trưởng Phân đường Nghĩa Dũng Karate trung tâm.
           - Môn sinh của Phân đường các tỉnh, thành, ngành, nếu tham dự kỳ thi lên Huyền đai và đẳng tổ chức tại Huế phải tự túc kinh phí tàu xe và ăn ở.

Ngoài khoản thu, chi qui định trong văn bản này, tuyệt đối không được bất cứ ai hay bất cứ đơn vị nào tự ý thu thêm.
“Qui chế thi lên cấp và đẳng” phải được niêm yết tại Võ đường (CLB), và phổ biến cho môn sinh và phụ huynh biết.
Qui chế này được áp dụng chính thức từ ngày 01/01/2008.

                                                      

                                                       Huế, ngày 08 tháng 10 năm 2007                     
                                                  Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng                    


 


            


  Trước    In trang