Trang chủ : Kỹ thuật
Đấu luyện và thi đấu

         Karate truyền thống coi trọng kỹ thuật căn bản, quyền pháp, và tự vệ chiến đấu.
Ngày nay, Karate được đưa vào chương trình thi đấu thể thao. Đấu luyện và thi đấu trở thành nội dung quan trong trong chương trình tập luyện Karate.

       Để đạt đến trình độ thi đấu đỉnh cao, người tập phải trải qua quá trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Những ai nôn nóng muốn đốt giai đoạn, may lắm cũng chỉ thu được vài thành tựu nhất thời.

      Qui trình từ đấu luyện đến thi đấu bao gồm các giai đoạn sau:


      1- Đấu luyện (Oyodosa):

            * Nhằm mục đích quen đòn dạn thế, năng lực tập trung tinh thần, nhãn pháp, cảm giác đòn, cảm giác thời điểm, cảm giác khoảng cách...

            * A & B trong tư thế Jumbi.

                    a/ Gohon Kumité (Năm thế đối luyện):

                            - A tiến về trước đánh 5 đòn.
                            - B lùi về sau đỡ 5 đòn + phản.

                    b/ Sanbon Kumité (Tam thế đối luyện):

                            - A tiến về trước đánh 3 đòn.
                            - B lùi về sau đỡ 3 đòn + phản.

                    c/ Ippon Kumité (Nhất thế đối luyện):

                            - A tiến về trước đánh 1 đòn.
                            - B lùi về sau đỡ đòn + phản.

                    d/ Jiyu Ippon Kumité (Đấu qui ước):

             * Đấu qui ước hay còn gọi là đấu thế, đấu miếng. Ngoài mục đích như mục đích đấu luyện, đấu qui ước còn để giúp môn sinh thuần thục các chiêu thức đã học về tấn công, phòng thủ, và phản công.

             * A & B trong tư thế chiến đấu.

      2- Song đấu tự do (Jiyu Kumité):

                      a- Đấu tự do theo luật quốc tế.
                      b- Đấu tự do không theo luật quốc tế.

      3- Tự vệ chiến đấu:

             Là những kỷ năng đòi hỏi môn sinh phải tập luyện thuần thục, để có thể tự vệ trước các tình huống ngặt nghèo thường gặp trong cuộc sống.
            Nghĩa Dũng Karate            


  Trước    In trang